Jämförelse av stationär och mobil spirometriutrustning vid utförandet av dynamisk spirometri : En metodjämförelse mellan Vyntus™ One och Aiocare™ Vyaire

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion  Genom dynamisk spirometri går det att beräkna kvoten mellan forcerad exspiratorisk volym under en sekund och forcerad vitalkapacitet (FEV1/FVC) där ett värde på ≤0,7 tyder på obstruktiv lungsjukdom. Mobil spirometriutrustning skulle kunna möjliggöra tidigare diagnostisering av obstruktiva lungsjukdomar men även fungera som ett kostnadseffektivt alternativ vid enklare undersökningar. Syftet med studien var att jämföra resultat erhållna vid dynamisk spirometri utförd på en stationär respektive en mobil spirometriutrustning. Material och metod  I studien deltog totalt 36 försökspersoner. Data samlades in mellan februari-mars 2023 och bestod av FVC och FEV1 erhållna från dynamisk spirometri på Vyntus™ One (stationär spirometriutrustning) och Aiocare™ Vyaire (mobil spirometriutrustning). Ett parat t-test (signifikansnivå 0,05) utfördes för att avgöra om det förelåg någon signifikant systematisk skillnad för data mellan de båda utrustningarna och förekomsten av slumpfel illustrerades med Bland-Altman-diagram. Intraklasskorrelationskoefficient (ICC) beräknades för samtliga variabler. Resultat och slutsats  En mycket god korrelation mellan utrustningarna förelåg med ett ICC>0.9 för samtliga variabler. Ingen systematisk skillnad kunde påvisas för uppmätt FVC, FEV1 eller kvoten FEV1/FVC mellan Vyntus™ One och Aiocare™ Vyaire (p >0,05) och slumpfelet bedömdes acceptabelt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)