Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of Molecular Sciences

Sammanfattning: Detta examensarbete har genomförts i samverkan med Knivsta kommuns miljöenhet. Syftet med studien var att undersöka hur Knivsta kommun har utvecklats inom livsmedelsservice. Både kvantitativa enkäter och öppna kommentarer från företagare inom Knivsta kommun användes. En retrospektiv longitudinell studie genomfördes för att undersöka hur kommunen har blivit betygsatt av kommunens företagare i en årlig kundundersökning under perioden 2019 till 2021. Resultatet gav en översikt av servicen och förväntningarna från företagarna innan och under Covid-19 pandemin då digitalisering blev en viktig del av servicen. Överlag var företagarna nöjda med servicen. Till exempel under 2021 så betygsatte 59 % av företagarna Knivsta kommun ”högt” inom information tillgänglig på deras hemsida, medan 2019 så var det endast 25 % av företagarna som betygsatte kommunen ”högt”. Dessutom fick Knivsta kommun högre betyg inom kommunikation, bemötande, kompetens och effektivitet 2021 än 2019. Mer forskning behövs för att kunna säkerställa framtida förbättringar inom kommunikation mellan företagare och Knivsta kommun.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)