Visuell butikskommunikation - en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)

Sammanfattning: Titel: Visuell butikskommunikation - en studie om Lindex arbetsprocess: från huvudkontor genom butik till kund Utgivningsår: 2013 Författare: Hannah Franzén, Lisa Gustavsson Handledare: Susanne Edström Examinator: Martin Behre Företagen på dagens globala marknad måste hela tiden utveckla nya metoder för att kunna konkurrera i kampen om kunderna. Att arbeta med den visuella butikskommunikationen kan vara ett sätt att vinna fördelar på i dagens handel. Då kunderna har så många försäljningskanaler att välja bland för att få sina behov och önskemål tillfredsställda, måste en butik stå ut ur mängden samt vara tydlig i sin kommunikation. Författarna till den här uppsatsen ser en utveckling av denna typ av kommunikation som kommer vara ännu viktigare i framtiden och har därför valt att behandla på detta område. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vårt fallföretag Lindex arbetar med sin visuella butikskommunikation, från huvudkontor genom butik till kund. Vi tar reda på hur den interna arbetsprocessen ser ut samt vad den visuella butikskommunikationen resulterar i hos kund. För att ta reda på detta har vi intervjuat Lindex Corporate visual merchandisers som arbetar på huvudkontoret i Göteborg samt två VM-ansvariga i butik. Detta följdes sedan upp med påstana intervjuer med Lindex kunder i butik. Huvudkontorets arbete med den visuella butikskommunikationen integrerar flera avdelningar både på intern och extern nivå. Den största fokusen är sälj vilket genomsyrar arbetet både på huvudkontoret och på butiksnivå. Butiken är Lindex största marknadsförningskanal där de vill att kunden känner igen sig och får en modeupplevelse i världsklass. Huvudkontoret arbetar fram direktiv som hjälper butikens VM-ansvarige att verkställa de visuella säljfrämjande åtgärderna. De flesta kunder upplever Lindex butiker som tilltalande och är återkommande. Många vet att Lindex har ett högt nyhetsvärde och besöker ofta Lindex av en specifik anledning, framför allt är det damavdelningen som intresserar. Genom dessa undersökningar har vi kommit fram till att Lindex interna arbetsprocess fungerar väl och detta tack vare tydlig struktur samt god marknads- och kommunikationskännedom. Lindex arbetar med en tydlig kommunikation och följer arbetet längs hela processen. På huvudkontoret är de medvetna om vilka problem som kan uppstå och har på så sätt kunnat förebygga dem. Lindex har lyckats med är att ge kunden en god bild av företaget genom den visuella butikskommunikationen som bland annat resulterar i oplanerade köp och återkommande kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)