Personlighet och konflikt : En studie om chefers personlighet, konfliktstil och Locus of control

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader i personlighet och val av konfliktstil beroende av vilken placering respondenterna hade i syskonskaran samt om Locus of control skiljde sig mellan olika åldersgrupper. Samband mellan chefers konfliktstil och personlighet undersöktes också. De 103 respondenterna som var mellan 25-75 år, 63% män och 37% kvinnor, besvarade en enkät som bestod av demografiska frågoroch arbetsrelaterade frågor om chefskap. Tre test användes; ett personlighetstest, RottersLocus of Control och Thomas-Kihlman’s konfliktstiltest. Resultatet visade att yngresyskon använde konfliktstilen ”samverkan” i högre utsträckning än äldre syskon. Ålderhade inte något samband med inre Locus of control. Fyra av de fem personlighetsfaktorersamvarierade med fyra av de fem konfliktstilarna.Abstract Purpose of this study was to examine whether there were differences in personality andchoice of conflict style was due to birth order and if the Locus of Control was different among different age groups. Links between managers’ conflict style and personality were also examined. The 103 respondents who were between 25-75 years, 63% men and 37% women, answered a questionnaire consisting of demographic questions and work related questions about leadership. Three tests were used: a personality test, Rotter’s Locus of Control and Thomas-Kihlman’s conflict style-test. The results showed that younger siblings used the conflict style "collaborating" to a greater extent than older siblings. Age was not related to Locus of control. Four personality factors covariedwith four conflict styles.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)