Undersökning av TRP tak med PIR isolering utan plastfolie

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Idag ligger fokus på energieffektivisering av byggnader. I och med detta ligger tung vikt på fuktsäkerhetsprojektering i konstruktioner som i sin tur måste vara lufttäta och diffusionstäta.

Kombinationen av svenska vinterperioder och övertrycket som uppstår inomhus medför att taken utsätts för stora påfrestningar. Luften inomhus innehåller alltid mer fukt än luften utomhus. Då fukt alltid strävar efter att jämna ut sig går den varma och fuktiga inomhusluften till utrymmen med lägre fukthalt eller lägre lufttryck. Det är bland annat av dessa anledningar man använder ångspärr i ytterväggar och takkonstruktioner.

Syftet med detta projekt är att genomföra en fuktteknisk bedömning för takkonstruktioner uppbyggda av TRP plåt, PIR isolering utan plastfolie. Anledningen till att bygga tak utan plastfolie är att sätta fuktfrågorna i fokus vid nybyggnadsprojekt samt att eftersträva skapandet av fuktsäkra och sunda konstruktioner.

För att analysera takkonstruktionen samt genomföra fukttekniska bedömningar har simuleringar av konstruktionen under olika förutsättningar i WUFI Pro 5.1. genomförts. Därefter har resultatet analyserats ur diffusions- och konvektionssynpunkt.

Resultaten visar inga större skillnader ur diffusionssynpunkt. Dock är skillnaderna mer uppenbara ur konvektionssynpunkt. Fuktmängden i konstruktionen utan plastfolie var betydligt större än konstruktion med plastfolie. Resultaten visar på att luftläckaget och fuktmängden har ett proportionellt förhållande med luftspaltbredden som bildas mellan PIR isoleringselementen. Detta gäller om ingen plastfolie används i konstruktionen.

Slutsatsen är att det råder en större risk för luftläckage hos takkonstruktionen utan plastfolie på grund av otätheter i skarvar och spalter. För att få en fuktsäker och sund konstruktion rekommenderar författarna att plastfolie används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)