SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS UPPLEVELSER AV PALLIATIV OMVÅRDNAD I LIVETS SLUTSKEDE

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en känslomässig och utmanande uppgift för blivande sjuksköterskor. Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden och agerar som spindeln i nätet i samverkan med andra professioner och kopplar in det övriga teamets professioner när det behövs. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten största möjliga livskvalitet vid vård i livets slutskede genom att lindra fysisk och psykisk smärta och ge stöd till närstående. Som sjuksköterskestudent kan det vara svårt att hantera de komplexa situationer som kan uppstå vid vård i livets slutskede när man brister i kunskap och erfarenhet. Syfte: Att studera sjuksköterskestudenters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slutskede. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys inspirerad av Friberg (2022b). Resultat: Resultatet av sjuksköterskestudenternas upplevelser av vård i livets slutskede bildade tre huvudteman och sex subteman. Första temat är upplevelser av döden med tre subteman tankar innan, vård i livets slutskede och efter döden. Andra temat är upplevelser av relationer. Tredje temat är utveckling, med subteman; brist på kunskap, önskan om utveckling, copingstrategier samt personlig och professionell utveckling. Slutsats: Sjuksköterskestudenternas upplevelser av omvårdnad i livets slutskede var övervägande negativa mot positiva. Sjuksköterskestudenternas upplevelser av första mötet med döden var känslomässigt betungande och resultatet pekar mot behovet av stöd och utbildning för att minska negativ påverkan på studentens personliga och professionella utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)