Sökning: "Orientera"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Orientera.

 1. 1. “Hur ska vi nå ut med denna information?” - En kvalitativ undersökning om intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Appelgren; Daniel Gustafsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har kommunikationskanalerna på företag i flertalet fall blivit för många, vilket har bidragit till svårigheter för medarbetare att orientera sig och veta var relevant information finns att hämta. Denna studie syftar därför till att undersöka de anställdas åsikter kring användandet av kommunikationskanalerna i en informationsintensiv organisation inombanksektorn. LÄS MER

 2. 2. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 3. 3. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

 4. 4. Kognitiva funktionsvariationer i kollektivtrafiken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Joelsson; [2017]
  Nyckelord :användbarhet; användarperspektiv; kognitiva funktionsvariationer; kollektivtrafik; mentala barriärer; mental tillgänglighet; orienteringsförmåga;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie kartlägger svårigheter som kan uppstå i samband med resor i kollektivtrafik hos individer med kognitiva funktionsvariationer och konsekvenser av det. Den ger också förslag på hur dessa svårigheter kan överbryggas med alternativa insatser i kollektivtrafiksystem. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient i respirator : en fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Selina Labba; Sanna Liljegren; [2017]
  Nyckelord :caring relationship; lightly sedated; awake; mechanical ventilation; experiences; focus group; qualitative; vårdande relation; lättsederad; vaken; respirator; intensivvård; erfarenheter; fokusgrupp; kvalitativ;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Orientera.

Din email-adress: