Sökning: "språkstödjande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet språkstödjande.

 1. 1. "Det fanns mer på väggarna förut, men det har blivit mer levande i arbetet nu" : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stödja och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Kaijser; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; interkulturalitet; multimodalitet; språkstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkstödjande för barn med annat modersmål än svenska. Utifrån syftet har dessa frågeställningar ställts: “Hur kan förskollärare arbeta för att synliggöra och stödja barns olika modersmål i förskolan?” och “Vilka metoder och material kan förskollärare använda för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska? Den teoretiska ramen för studien utgörs av det interkulturella förhållningssättet, stöttat lärande (scaffold) och det socialsemiotiska multimodala perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i flerspråkig förskola : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av att arbeta tillsammans med barn, med annat modersmål än svenska, i deras språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Uskali; Maja Sandin; [2016]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares erfarenheter och upplevelser av att bemöta och arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska, i deras språkutveckling i förskolan. För att bidra till kunskapsutveckling i arbetet med flerspråkighet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Språkstödjande undervisning i de naturorienterade ämnena : En studie i grundskolans år 4-6 utifrån lärares perspektiv på undervisning

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Isabell de Gysser; [2016]
  Nyckelord :Språkinriktad undervisning; naturorienterade ämnen; språkregister; ämnesspråk; vardagsspråk; skolspråk; kontextualisering; interaktion; språkstöttning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa och tillföra ämnesdidaktisk kunskap kring språkstödjande undervisning i de naturorienterade ämnena i grundskolans årskurser 4-6. Studien ställer upp tre forskningsfrågor som handlar om hur några lärare beskriver sin undervisning i de naturorienterade ämnena utifrån ett språkligt förhållningssätt, vilka praktiska tillvägagångssätt de väljer att använda samt hur dessa val syftar till att skapa förståelse för ämnesspecifikt innehåll hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för att frö ska gro… : Proaktivt arbete och tidiga insatsers betydelse för språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Olofsson; Annika Mellby; [2016]
  Nyckelord :Proaktivt arbete; sociokulturellt perspektiv; speciallärare specialpedagog; språkstödjande arbete; tidiga insatser; Vygotskij;

  Sammanfattning : Språket har en viktig funktion för barnets helhetsutveckling och är viktigt för samhället i stort. Syftet med studien är att bidra med kunskap om specialpedagogikens roll i det proaktiva arbetet kring språkutveckling i förskolan och skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkstödjande.

Din email-adress: