Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 1 - 5 av 2196 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 1. Vilka effekter har ett obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning utifrån ett intressentperspektiv? En jämförelse mellan statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Efraimsson; Sara Gustafsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :GRI:s innehållsmässiga principer; hållbarhetsredovisning; intressenter; lagkrav;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med räkenskapsåret 2017 införs ett lagkrav som tvingarflera svenska företag att hållbarhetsredovisa. Syftet med hållbarhetsredovisning är att geexterna intressenter relevant information vilken kan fungera som beslutsunderlag. LÄS MER

 2. 2. Brottmålsprocessen då den tilltalades ålder inte är fastställd. En probleminventering efter Högsta domstolens dom den 11 juli 2016 i mål B 1346-16.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Gärdh; [2017-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska straffrätten har de senaste åren ställts inför en ny typ av utmaningar. Misstänkta och tilltalade gärningsmän utan fastställd identitet, och därmed utan fastställd ålder, har blivit ett allt vanligare förekommande fenomen. LÄS MER

 3. 3. Den (o)politiska kvaliteten - En studie om vilka föreställningar om kvalitet som finns inbäddade i två skolhuvudmäns systematiska kvalitetsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Mörtlund; [2017-03-27]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsrörelsen; systematiskt kvalitetsarbete; skolpolitik; TQM; WPRanalys; policyanalys;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet har kvalitetsbegreppet fått allt större utrymme i den svenskaskolpolitiken. Ett exempel på detta är skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete iskolväsendet. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakter. Rättssäkerheten ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Jägerholt; [2017-03-27]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Samma dag som denna uppsats färdigställdes beslutade regeringen att till riksdagen överlämna prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, där en lag om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. LÄS MER

 5. 5. "Föräldraansvaret [...] kan dock i vissa fall behöva kompletteras med insatsen personlig assistans". Om barns rätt till personlig assistans, föräldrars ansvar och rättssäkerhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Amnell; [2017-03-27]
  Nyckelord :Socialrätt; Familjerätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur föräldrars ansvar för barns grundläggande behov beaktas i bedömningen av huruvida ett barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans eller assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade respektive socialförsäkringsbalken. Fokus för uppsatsen ligger på innehållet i rättskällorna; lagtext, lagens förarbeten och praxis från Högsta förvaltningsdomstolen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet LAGEN.

Din email-adress: