Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Karaktärsdesign & kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nina Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativitet; Karaktärsdesign; Didaktik; Bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika anpassningar av lärmiljön ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Eliasson; Lena Magnusson; [2017]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elevperspektiv; lärmiljöer; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet är att ta del av några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av undervisning. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om vad eleverna upplever som framgångsrikt i lärmiljön. LÄS MER

 3. 3. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 4. 4. Läsattityders påverkan på elever med lässvårigheters läsutveckling : En studie om verksamma lärare och speciallärares upplevelser om elever med lässvårigheters läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Rebecca Levinsson Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; motivation; reading attitudes; reading instruction; reading development; Lässvårigheter; motivation; läsattityder; läsundervisning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och speciallärare i årskurserna 1–3 upplever att elever med lässvårigheters attityder och motivation till läsning påverkar deras läsutveckling. De forskningsfrågor som besvaras är: Vad upplever informanterna att elevernas attityder och motivation påverkas av?, Hur hanterar informanterna elevernas attityder och motivation till läsning? och på vilket sätt undervisar informanterna eleverna för att utveckla deras attityder och motivation till läsning? Den teoretiska utgångspunkten som studien intog var teorier om läsutveckling baserat på forskning. LÄS MER

 5. 5. Laborativt material, en resurs i klassrummet? : Sambandet mellan förståelse och laborativt material i mellanstadiets bråkräkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bråk; konkret; laborativt material; matematik; resurs;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur användandet av laborativt material kan hjälpa eleverna att få en ökad förståelse i matematikundervisningen både inom bråk men även i övrigt matematiskt innehåll. De metoder som har använts i studien är intervju och observation och den teori som jag utgick från i min analys var variationsteorin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av intervju med lärare.

Din email-adress: