Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1167 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 4. 4. Lek och lärande i förskolan - sex förskollärares syn på barns lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Lindh; Chrstina Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Lek; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse och en ökad kunskap om förskollärares syn på begreppen lek och lärande i förskolan. Anses lek och lärande hänga ihop eller är det två skilda begrepp? För att uppnå studiens syfte, samt besvara frågeställningarna, har vi använt oss av kvali-tativ intervjumetod för att samla in empirin. LÄS MER

 5. 5. "Titta, det lilla monstret kan inte se över gräset"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Hantorp; Jessica Bjelke; [2017]
  Nyckelord :Barn; Bishops sex matematiska aktiviteter; Erfarenheter; Fri lek; Förskola; Matematik;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka hur ett urval barn i femårsåldern använder sig av matematik i den fria leken inomhus på förskolan, utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, eftersom vi upplever att matematiken i den fria leken många gånger hamnar i skymundan och att förskollärare ofta fokuserar på den formella matematiken sedan skolverket började satsa på matematiken i förskolan och skolan efter att den internationella mätningen TIMSS år 2015 visade att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i EU. Vi undersökte detta genom följande frågeställningar: · Vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter förekommer i ett urval av barns fria lek inomhus på förskolan och i vilken utsträckning? · Hur använder dessa barn sig av det matematiska materialet som erbjuds på förskolan för att utforska matematiken? För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med vårt examensarbete gjorde vi en kvalitativ etnografisk studie där vi med hjälp av passiva observationer samlade ihop empiri genom fältanteckningar och videoinspelningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet leken.

Din email-adress: