Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1142 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 4. 4. Lek och lärande i förskolan - sex förskollärares syn på barns lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Lindh; Chrstina Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Lek; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse och en ökad kunskap om förskollärares syn på begreppen lek och lärande i förskolan. Anses lek och lärande hänga ihop eller är det två skilda begrepp? För att uppnå studiens syfte, samt besvara frågeställningarna, har vi använt oss av kvali-tativ intervjumetod för att samla in empirin. LÄS MER

 5. 5. Barn enligt barn : Barn som fenomen, undersökande av dess väsen och essens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evelina Andersson; [2017]
  Nyckelord :Children; childs perspective; children perspective; Phenomen; phenomenology childhood sociology; essence; Barn; barns perspektiv; barnperspektiv; fenomen; fenomenologi; barndomssociologi; essens;

  Sammanfattning : Abstract  Children according to children  From a phenomenological perspective of childhood sociological approach I have had interviews with eight children made a qualitative survey. The purpose of which was to seek knowledge about children's views on children, and to explore the essence of the phenomenon of children. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet leken.

Din email-adress: