Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1200 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns möjligheter att utveckla barns lärande : En kvalitativ studie ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Axelsson; Amanda Åkerblad; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; medforskare; pedagogiskt planerade aktiviteter; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande utifrån den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering. Utifrån syftet i studien uppkom dessa frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. "Stödja men inte störa" : En studie om förskolepersonals delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madelene Palm Karlsson; Cecilia Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Förskolepersonal; Delaktighet; Lek; Demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskolepersonals delaktighet i barns lek ser ut och vad som händer med leken när personal deltar och inte deltar i barns lek. Empirin samlades in genom deltagande observationer på en förskola. I analys och tolkning användes Deweys pedagogik om interaktionen mellan personal och barn. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers styrning av barns fria lek : Ordning och reda för vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Martin Håsaether; [2017]
  Nyckelord :barns socialiseringsprocess; fri lek; handlingserbjudanden; material; okodat material; okodad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att försöka ta del av förskollärarnas syn på den fria leken. Detta har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på en avdelning på en större förskola. Utifrån den insamlade empirin så har jag kategoriserat informanternas svar vilket utmynnat i fyra kategorier. LÄS MER

 5. 5. “Mamma och pappa lärde mig lite att läsa... Och min häxbok” : - En kvalitativ studie kring barnets eget perspektiv på sin läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Månsson; Jenny Pruth; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; skriftspråk; literacy; barns perspektiv; meningsskapande; undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skildra några barns tankar kring hur de lärt sig läsa och skriva samt varför denna förmåga uppfattas som meningsfull att inneha. Med en kvalitativ forskningsmetod som grund genomfördes semistrukturerade intervjuer med några barn i förskoleåldern kring deras syn på sin literacyutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet leken.

Din email-adress: