Sökning: "Amanda Wallin Andersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Wallin Andersen.

  1. 1. De yngsta barnens kommunikation i förskolan : En observationsstudie med fokus på barns ickeverbala kommunikation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Amanda Wallin Andersen; [2016]
    Nyckelord :Ickeverbal kommunikation; samspel; turtagning; kroppsspråk; Stern;

    Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan integrerar och kommunicerar med varandra utan det verbala språket. Två frågeställningar utformas för att få svar på syftet: Vilka olika ickeverbala uttryckssätt använder sig barn av då de kommunicerar? Vilka samspelsmönster framkommer mellan barnen i den ickeverbala kommunikationen? Det undersökningsinstrument som använts i studien var videoobservation där observatören intog en observatör- deltagande roll. LÄS MER