Sökning: "Bara Österdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bara Österdahl.

  1. 1. Ursprungslandsprincipen i tjänstedirektivet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Emma Österdahl; [2007-09-21]
    Nyckelord :EG-rätt;

    Sammanfattning : Ursprungslandsprincipen i tjänstedirektivetÅr 2000 höll det Europeiska rådet ett extra möte i Lissabon. Under detta möte togs det beslut om en gemensam strategi, den så kallade Lissabonstrategin, för att öka den ekonomiska tillväxten, skapa fler jobb och ökad social sammanhållning i Europeiska Unionen (EU). LÄS MER