Sökning: "Barnomsorg i thailand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barnomsorg i thailand.

  1. 1. Liknande ledarskap men skilda livsstilar : Om kvinnliga företagares ledarroll i Tyskland och Thailand

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Matilda Bergquist; [2008]
    Nyckelord :Tyskland; Thailand; kvinnors ledarskap; demokratiskt; självständighet; familjeföretag;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att tolka och förstå karktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken i Tyskland samt tolka och förstå likheter och skillnader i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serciveyrken mellan Tyskland och Thailand och även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige. Detta utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder från samhället. LÄS MER