Sökning: "Christian Rojas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Rojas.

  1. 1. Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning : en studie om svenska fondbolag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Andrés Coca Rojas; Christian Zettechelme; [2012]
    Nyckelord :Fondbolag; Fonder; Riskjusterad avkastning; Svenskmarknad; Tillväxtmarknader;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är undersöka skillnaden i den riskjusterade avkastningen mellan de stora och små svenska fondbolag som investerar på den svenska fondmarknaden samt tillväxtmarknaden. Syftet innefattar också att undersöka vilka aktörer som visar högst riskjusterad avkastning samt om skillnaden för den riskjusterade avkastningen beror på respektive fondbolags storlek. LÄS MER