Sökning: "c-uppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden c-uppsats sociologi.

 1. 1. Den könade och osynliggjorda funktionsnedsättningen. Strategier och upplevelser hos kvinnor med sent diagnostiserad ADHD.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Lundquist; [2023]
  Nyckelord :Adhd; kvinna; stämpling; normer; självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats inom sociologi, skriven vid Lunds universitet, rör erfarenheter av sen diagnos av ADHD hos vuxna kvinnor. Socialstyrelsen och tidigare forskning påtalar vikten av att upptäcka flickors ADHD tidigt i livet för att motverka negativa konsekvenser som flickor och kvinnor annars har en tendens att råka ut för. LÄS MER

 2. 2. Fem kvinnors work-life balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Susanna Isminia Gonzalez Ogalde; [2022]
  Nyckelord :work-life balance; WLB detaljhandel; hjälp och roller.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats har undersökt hur kvinnor som arbetar inom detaljhandeln upplever work-life balance och på vilket sätt begreppet “hjälp” används för att upprätthålla en fungerande vardag. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer där det centrala har varit att analysera upplevelsen av work-life balance. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 5. 5. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. LÄS MER