Sökning: "Daniel Amby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Amby.

  1. 1. Lärares syn på tystnadskultur

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
    Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

    Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER