Sökning: "Eva Jilken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Jilken.

  1. 1. Tilldelningsbeslutets civilrättsliga verkan - avtalsslutande inom offentlig upphandling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Eva Jilkén; [2008]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Upphandlingslagarna är i stor utsträckning förvaltningsrättsliga och reglerar processen för tilldelning av offentliga kontrakt. Upphandlingslagarna reglerar däremot inte de avtalsrättsliga aspekterna i en upphandling som till exempel hur avtal ingås. LÄS MER