Sökning: "Katrin Dahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katrin Dahlström.

  1. 1. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Christian Dahlström; Emelie Strandh; Katrin Wilhelmsson; [2009]
    Nyckelord :Fraud; economic crimes; expectation gap; internal control; irregularity; auditing.; Bedrägeri; ekonomisk brottslighet; fraud; förväntningsgap; intern kontroll; oegentligheter; revision.;

    Sammanfattning : Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter?Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna gällande ansvaret att upptäcka interna bedrägerier utförda av personal. LÄS MER