Sökning: "Kjell Arne Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Arne Olsson.

  1. 1. Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

    Författare :Håkan Östberg; [2013]
    Nyckelord :gullstånds; Senecio paludosus; Tyria jacobaeae; vattenstånd; Kristianstad Vattenrike; hävd; landskapsvetenskap;

    Sammanfattning : Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventoryof the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fenragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. LÄS MER