Sökning: "Ludwig Wonséll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Wonséll.

  1. 1. Resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen : En studie om ägarstrukturers påverkan på resultatmanipulation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ludwig Wonséll; Niklas Gillmert Hansen; [2021]
    Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulation; ägarstrukturer; agentteori;

    Sammanfattning : Denna studie har empiriskt undersökt ägarstrukturens påverkan på resultatmanipulation inom den europeiska toppfotbollen. Studiens urval gjordes på 20 av de största fotbollsklubbarna i Europa med avseende på omsättning för perioden 2013-2019. LÄS MER