Sökning: "Maria Wannberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Wannberg.

  1. 1. Stress i förskolan : En enkätstudie om pedagogernas syn på stress i förskolan

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

    Författare :Maria Wannberg; [2012]
    Nyckelord :kindergarten; pedagogue; stress; förskola; pedagoger; stress;

    Sammanfattning : Sammanfattning  Förskolan är en arbetsplats där stress förekommer i stor utsträckning. Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur stressen visar sig i förskolan och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska stressen.  För att synliggöra detta skapades en enkät som delades ut till 60 pedagoger, spridda på 6 förskolor. LÄS MER