Sökning: "Nour Ahmad Abed Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nour Ahmad Abed Ali.

  1. 1. Ansvar vid olyckor med farliga och skadliga ämnen vid sjötransport

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Nour Ahmad Abed Ali; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER