Sökning: "Pernilla Kjellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Kjellgren.

  1. 1. Implementering av lågaffektivt förhållningssätt i förskolan - en kvalitativ studie av ett utvecklingsarbete

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Pernilla Kjellgren; Malin Jonsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Liisa UusimäkiExaminator:Lars-Erik OlssonRapport nr:HT18-2910-282-SPP610Nyckelord:Lågaffektivt förhållningssätt, implementering, förskola, relationellt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och tematisk analys. Syfte:Studiens syfte var att undersöka hur lågaffektivt förhållningssätt i förskolan påverkar barn som hamnar i problemskapande situationer. LÄS MER