Sökning: "Richard Björkholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Björkholm.

  1. 1. Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Richard Björkholm; [2017]
    Nyckelord :Babblarna; parenthood; children; Parents; children’s media; Babblarna; Föräldraskap; Barn; Föräldrar; barnmedier;

    Sammanfattning : I uppsatsen undersöks det hur föräldrar uppfattar Babblarna som leksak och pedagogiskt medel, Babblarna är ett barnmedium riktat till barn dock köps Babblarna av föräldrarna som övertygas av dess narrativ av olika skäl. En receptionsanalys med intervjuer och ett fältarbete med bloggar och forum genomfördes. LÄS MER