Sökning: "Självbestämmandeteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Självbestämmandeteorin.

 1. 1. Modererande effekt av self-efficacy respektive mental tuffhet i relation mellan motivation och mängd motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Isaksson; Kaled Sukic; [2020]
  Nyckelord :Mental toughness; exercise; self-efficacy; self-determination theory; Mental tuffhet; motionsmängd; self-efficacy; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to: (a) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by exercise specific self-efficacy (b) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by mental toughness. The data collection was via a non-random convenience sample and snowball sample. LÄS MER

 2. 2. Transformativt ledarskap, medarbetarengagemang och motivation inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kevin Norai; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Transformativt ledarskap, medarbetarengagemang och motivation inom vården   Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi     Författare: Kevin Norai    Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker    Datum: VT 2020    Syfte: Att öka kunskapen om det transformativa ledarskapet och dess inverkan på inre motivation samt medarbetarengagemang inom vården     Metod: Denna studie har använt sig av en kvantitativ metod. Studien har bearbetat enkätsvar från 100 respondenter via statistikprogrammet SPSS samt Jamovi. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers tankar om varför de är frånvarande eller lågt deltagande i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Sundås; Angelica Holm; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kvalitativ studie; frånvaro; närvaro; inre motivation; yttre motivation; attributioner; amotivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Ett problem som lärare i idrott och hälsa ofta ställs inför är att alla elever inte deltar i undervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur elever som är frånvarande eller är lågt deltagande uttrycker sig, kopplat till deras motivation, om varför de inte deltar på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation utifrån ett ledarskapsperspektiv : En kvalitativ studie om hur ledare verkar för att motivera sina medarbetare till ett högt arbetsengagemang i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Lingmarker Deckeman; Zehra Köylüoglu; [2020]
  Nyckelord :motivation; motivation factors; public service; leaders; self-determination theory; two factor theory; job characteristics model; motivation; motivationsfaktorer; offentlig sektor; ledare; självbestämmandeteori; tvåfaktorsteorin; arbetsdesignteorin;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att skapa förståelse för ledarnas föreställningar om vad de anser påverkar medarbetarnas motivation inom den offentliga sektorn utifrån frågeställningarna “Vilka föreställningar har cheferna om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation?” samt “Hur anser ledare att de kan motivera sina medarbetare?”. Metoden i studien grundar sig på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Mental tuffhet är en viktig faktor för Svenska och Norska elitskidåkare vid tävlingsfrånvaro. : En retrospektiv studie om vägen tillbaka till tävling.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Sebastian Brandt; [2020]
  Nyckelord :mindfulness; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Elitidrott innebär inte enbart hård träning, mästerskap, medaljer, glädje och gemenskap, utan kantas även av skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som kan innebära ofrivillig frånvaro från tävlingar och elitverksamhet. I dagens samhälle har motivation och mental tuffhet blivit ett allt mer omtalat ämne inom idrottsvärlden och nämns ofta i samband med tävlingar och matcher från både journalister, experter, tränare och utövares håll. LÄS MER