Sökning: "Självbestämmandeteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Självbestämmandeteorin.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Den digitala coachen : En systematisk litteraturöversikt kring digital coaching vid fysisk aktivitet.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zandra Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; motivation; digital coaching; web-based; Self-determination theory; Fysisk aktivitet; motivation; digital coaching; web-baserad; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Det här är en litteraturöversikt med syfte att utifrån Självbestämmandeteorin analysera forskning kring digital coaching ämnad för fysisk aktivitet på distans. Litteraturöversikten är baserad på 15 artiklar och använder Självbestämmandeteorin (SDT) som ett analytiskt ramverk för motivationsfaktorer då det är en teori om mänsklig motivation, utveckling och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. "Den inre belöningen är viktigare än tårtan" : En studie om hur IT-företags jämställdhetsarbete motiverar kvinnor till karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Bråve; Sofia Färenmark; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; karriärutveckling; motivation; självbestämmandeteorin; incitament; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att kartlägga IT-företags jämställdhetsarbete och hur dessa påverkar de kvinnliga anställdas motivation till karriärutveckling. En kvalitativ studie med en abduktiv ansats har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Upplever föräldrar press och stress på grund av sitt barns inaktivitet?

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Olga Nadeina; [2021]
  Nyckelord :Idrottsvetenskap; motivation; stress; press; självbestämmandeteorin; fysisk inaktivitet; barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Många studier har visat hur viktigt det är med fysisk aktivitet, framför allt för barn och ungdomar, för att bibehålla den fysiska och psykiska hälsan. Vad händer då om ett barn inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet? Syftet med den här studien är att med hjälp av djupgående, semistrukturerade intervjuer undersöka huruvida föräldrar till barn i åldern 8–12 år upplever press och stress på grund av att sitt barns fysiska inaktivitet. LÄS MER

 5. 5. Motivation hos den som motiverar : Ledarens upplevda inre motivation genom självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Tholin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER