Sökning: "privat sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden privat sektor.

 1. 1. Knähund åt staten? Civilsamhällelig-offentlig samverkan under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Finn Larsson; [2022]
  Nyckelord :cooperation; cross-sector relations; Covid-19; Sweden; civil society; crisis; DRC-typology; samarbete; samverkan; Covid-19; Sverige; civilsamhälle; kris; DRC-typologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats skildrar ett axplock av de upplevelser av samverkan som rådde bland ett antal organisationer i civilsamhällelig och offentlig sektor som under Coronavirus-pandemin 2020 ingick i formaliserade samverkansavtal med varandra i avsikt att stärka Sveriges krisberedskap och minimera de samhälleliga och mänskliga kostnaderna av Covid-19. Dessa civilsamhälleliga aktörer är olika organisationer som skiljer sig åt struktur- och arbetsmetodmässigt – en olikhet som tidigare forskning inom krisberedskap och samverkan med civilsamhället sällan fångar. LÄS MER

 2. 2. Spanska sjukan i Säffle och dess närområde : En historisk studie om hur Näs härad klarade av spanska sjukan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Fjälltorp; [2022]
  Nyckelord :The Spanish flu; influenza; influenza epidemic; influenza pandemic; Säffle; Näs; Näs hundred; provincial physician; provincial physician s district; institutional weakening; Spanska sjukan; influensa; influensaepidemi; influensapandemi; Säffle; Näs; Näs härad; provinsialläkare; provinsialläkardistrikt; institutionell försvagning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how a hundred and its public healthcare system managed the 1918 flu pandemic, with Näs hundred as a case study. Relevant information is found using archived copies of the provincial physician's sent letters, editions of the local newspaper, and death-and-funeral books. LÄS MER

 3. 3. Stämmer myterna om sektorsskillnader? En jämförande studie av HR-chefers upplevelser av HR-arbete inom privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Nicole Svensson; Ida Olsson; [2022]
  Nyckelord :HR-arbete; HR-chefer; Offentlig sektor; Privat sektor; HRM; Strategisk HRM; Beslutsfattning; Organisationsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : HR-arbete är ett omfattande och mångsidigt område som varierar mellan olika organisationer. Det existerar flera myter och fördomar om arbete i offentlig sektor och denna studie fokuserar på att utmana dessa. LÄS MER

 4. 4. Medarbetares inflytande och dess relationer till arbetstrivsel, meningsfullhet, engagemang och stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eliane Hallén; [2022]
  Nyckelord :influence; job satisfaction; meaningfulness; commitment; stress;

  Sammanfattning : Inflytande på arbetsplatsen har visat sig vara relaterat till medarbetares hälsa. Känslan av inflytande över sina arbetsuppgifter kan leda till ökad arbetstrivsel, meningsfullhet och engagemang. För medarbetare med känsla av kontroll och inflytande minskar risken att drabbas av stress. LÄS MER

 5. 5. Hälsopedagogers utbildning, erfarenhet och yrkesliv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Tiffany Bergman Carlson; [2022]
  Nyckelord :Hälsopedagog; utbildning; erfarenhet; kapital;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hälsopedagoger arbetar inom offentlig och privat sektor och se hur deras utbildnings- och arbetslivserfarenheter har förberett dem för deras yrkesliv inom hälsa. · Hur ser hälsopedagogers arbetslivs- och utbildningserfarenheter ut? · Hur arbetar hälsopedagoger inom olika sektorer på arbetsmarknaden? · Hur förbereder Hälsopedagogutbildningen hälsopedagogerna för deras kommande yrkesliv? Metod Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER