Sökning: "Prenumerationsekonomin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Prenumerationsekonomin.

  1. 1. Prenumerationsbaserad ekonomistyrning : En kvalitativ studie om hur företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell styr för att skapa värde

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Ellen Korpe; Clara Gunnarsson; [2017]
    Nyckelord :The Subscription Economy; Management Control System as a Package; Contingency Theory; Value Chain; Prenumerationsekonomin; ekonomistyrning; ekonomistyrning som ett paket; situationsanpassad teori; värdekedja;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer digitaliserade världen har skapat andra förutsättningar att bedriva verksamhet på. Ett skifte har identifierats där betydelsen av värde och hur värde skapas har förändrats. Interaktionen mellan företaget och kunden har blivit platsen där värde urskiljs och uppstår. LÄS MER