Sökning: "tvärsnittsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet tvärsnittsstudie.

 1. 1. LIVS-ansvar : Hållbar utveckling i mindre livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Forselius; Anne-sofie Olsson; Julia Stensson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Corporate Social Responsibility; Formal controlling; Informal controlling; Informative controlling; Ecologic sustainability; Economic sustainability; Social Sustainability; Hållbarhet; CSR; Corporate Social Responsibility; Formella styrmedel; Informella styrmedel; Informativa styrmedel; Ekologisk hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Hållbarhet och miljövänliga produkter har under senare år blivit ett viktigt samtalsämne, inte minst när det gäller produktion och konsumtion av livsmedel. FN tog år 2015 fram 17 globala mål för hållbar utveckling, med ambitionen att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. När man vill men inte orkar : Arktivitetsbalans hos individer med narkolepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Emanuelsson; Anneli Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; Narcolepsy; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Aktivitetsbalans innebär hur individen upplever sitt aktivitetsmönster, vilket är mängden av aktiviteter samt variationen av aktiviteter under en dag. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med narkolepsi upplever aktivitetsbalans. LÄS MER

 3. 3. Digital direktmarknadsföring och personlig integritet : En obeaktad gråzon?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandro Pettersson Thorell; Fredrik Björkman; [2020]
  Nyckelord :Digital direct marketing; Privacy; Personal integrity; Social media marketing; Big data; Surveillance capitalism.; Digital direktmarknadsföring; Direktmarknadsföring; Sociala medier; Personlig integritet; Integritetsintrång; Big data; Övervakningskapitalism.;

  Sammanfattning : I takt med en tilltagande användning av internet och teknologiska enheter har tillgången till användargenererad data om individer ökat. Denna personliga data kan, genom fenomen som Big Data, vidare exploateras av företag som grund för att utforma och anpassa marknadsföring i linje med konsumenters individuella preferensmönster. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av relationen mellan motivationsklimat, självbestämmande motivation och idrottsrelaterad utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Rensgard; Rasmus Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Athlete burnout; Motivational climate; Mastery-oriented climate; Performanceoriented climate; Self-determined motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Motivationsklimat; Resultatinriktat motivationsklimat; Självbestämmande motivation; Uppgiftsinriktat motivationsklimat;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka (a) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan uppgiftsinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet, samt (b) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan resultatinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet. Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen har skett genom ett tillgänglighetsurval och sammanlagt deltog 83 idrottare i åldrarna 15–29 år (M=18. LÄS MER

 5. 5. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER