Sökning: "Sofia Thurin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Thurin.

  1. 1. Översvämningsrisker längs Funboån

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Sofia Thurin; [2011]
    Nyckelord :Översvämningskartering; Funboån; MIKE 11; vattenföring; terrängmodell;

    Sammanfattning : Flooding events are no longer rare, floods occur all over the world. Accordingly, it is vital for the society and different authorities to work with flood mapping. LÄS MER