Sökning: "Susanne de Zayo Bergström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne de Zayo Bergström.

  1. 1. Aspekter av vuxenblivande : Adopterade från Sydkorea och Colombia berättar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Carina Björk; Susanne de Zayo Bergström; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Abstract / introduktionStudiens syfte var att undersöka upplevelser kring aspekter av vuxenblivandet bland adopterade; såsom studier, flytta hemifrån, skaffa partner, bilda familj och arbete. Frågeställningarna berörde även om adoptionsidentiteten, kön och ursprungsland hade någon betydelse för upplevelserna av vuxenblivandeprocessen. LÄS MER