Sökning: "Victor Gerdau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Gerdau.

  1. 1. The Programming Citizen: införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering : införandet avprogrammering i gymnasietsmatematikundervisning ochexkludering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Victor Gerdau; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Arbetets syfte är att analysera om införandet av programmering imatematikundervisningen enbart i studieförberedande linjer på gymnasiet exkluderaryrkeselever från en relevant kunskap. För att förstå vad som menas med viktig kunskapanvänds Basil Bernsteins teori om vertikala och horisontella kunskapsstrukturer. LÄS MER