Sökning: "hoof-ground interaction"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hoof-ground interaction.

  1. 1. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Isabelle Fredricson; [2017]
    Nyckelord :hov; banunderlag; trav; biomekanik; hästar; hoof-ground interaction; track surfaces; trot; biomechanics; horses;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. LÄS MER