Sökning: "johan ahlsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden johan ahlsten.

  1. 1. Är måltiden pedagogisk? - En studie av pedagogiken runt måltidssituationer i förskolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :johan ahlsten; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utveckla en modell att användas vid formativ bedömning för denlärandes utveckling av funktionsbegreppet. Huvudfrågan i arbetet är ”Hur kan en modell sombeskriver hur specifika hinder för förståelse av funktionsbegreppet är relaterade till specifikaförståelsenivåer för funktionsbegreppet se ut?” Huvudfrågan gav upphov till hypotesen ”varjehinder blockerar någon specifik förståelsenivå av funktionsbegreppet”, vilken formar modellensuppbyggnad. LÄS MER