Sökning: "louise pekkanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden louise pekkanen.

  1. 1. De bortglömda barnen: En rollfokuserad kvalitativ studie om syskonskarors upplevelser av ekonomisk utsatthet.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Louise Pekkanen; Hanna Gustafsson; [2008-02-05]
    Nyckelord :syskon; roller; ekonomisk utsatthet;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om tre syskonskarors upplevelser av att ha vuxit upp i en ekonomiskt utsatt familj. Syftet var att ta del av deras upplevelser samt att jämföra upplevelserna syskonen emellan för att se om placeringen i syskonskaran har påverkat deras rollfördelning i subsystemet. LÄS MER