Sökning: "singlesided linear induction motor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden singlesided linear induction motor.

  1. 1. Linear Induction Motor Investigation and Design for Articulated Funiculator

    Master-uppsats, KTH/Elektrisk energiomvandling

    Författare :Yifei Hu; [2015]
    Nyckelord :Analytical model; finite element method; linear electric motors design; singlesided linear induction motor; thrust.; Analytisk modellering; design av linjära elmotorer; dragkraft; finita elementmetoden; enkelsidig linjär induktionsmotor.;

    Sammanfattning : Articulated Funiculator is a new and innovative concept developed by Tyréns forachieving a more efficient vertical transportation with a higher space utilization.Having a variety of merits, i.e. LÄS MER