Youths and identity constructions on Facebook

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Jag vill med denna studie redogöra för hur ungdomar kommunicerar och presenterar sig själva på Facebook. Syftet är att undersöka vilka identiteter som skapas på Facebook och om Facebook påverkar ungdomars identitetsarbete. Jag har valt att använda mig av observationer och har under en period fått studera en grupp ungdomar på Facebook i åldrarna 11-23. Med utgångspunkt i begreppet identitet har jag bland annat studerat gruppen utifrån teorier om hur vi alla spelar teater och framträder i olika roller och den sociala interaktionen på Facebook. Jag har också tagit fasta på forskning kring ungdomskulturer och grupptillhörighet och hur ungdomar laborerar och kommunicerar med olika symboler. Resultatet visar på att det uppstår genrer på Facebook där användarna framträder i olika identiteter. Dessa träder fram på olika sätt och i olika grad och har byggts samman med hjälp av olika verktyg som finns på Facebook. Det framkommer också att Facebook påverkar ungdomars identitetsarbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)