Återbruk och undervisning : En kvalitativ studie av kombinationen textilslöjd och miljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning:

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att söka fakta gällande miljöfrågor som rör bomullsmaterialet och textil avfallshantering. Detta som starkt argument för arbetsmomentet återbruk i textilslöjden. Utgångspunkten har vidare varit att undersöka om och hur lärarna förmedlar eventuell miljöproblematik kring textilier då de introducerar elever i arbetsområdet återbruk. Skolans styrdokument, NÄU13 och forskning kring undervisning och undervisning för hållbar utveckling kopplas närmast ihop med undervisningsfrågorna i empirin. Resultatet baseras på framförd litteraturgenomgång i kombination med en empirisk undersökning. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det föreligger bristande kunskaper kring miljöfrågorna vilket bidrar till att kopplingen mellan miljö och textil slöjd inte diskuteras på ett djupare plan. Återbruk i textil slöjd har en tydligare inriktning mot att uppfylla mål från kursplanen såsom kombinera material och utveckla hantverkstekniker, än att bredda sig och även ge eleverna möjlighet att få ämneskunskaper gällande den miljöproblematik som råder kring bomullsodlingar, textil framställning och avfallshantering. Resultatet visar dock att medvetenheten om att sträva mot hållbar utveckling finns hos alla intervjuade lärare men att de inte lägger fokus på att tala kring ämnet. Vilket utrymme miljöfrågan tar i ämnet textil slöjd kan relateras till vilken kunskap och förståelse för problemen lärarna i textilslöjden har. Kunskap kan räknas till en ramfaktor precis som ramfaktorer som skolans ekonomi och möjligheter att handla återvunnet material. Ramfaktorer påverkar lärarnas insatser att arbeta miljöpositivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)