Faktorer som främjar en god vårdrelation och kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi efter stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Afasi innebär en störning i språkfunktionen och är vanligt förekommande efter sjukdomen stroke. Vårdpersonal som saknar tillräcklig kunskap om hur kommunikation/interaktion kan genomföras med personer med språksvårigheter kan känna osäkerhet. Denna osäkerhet kan resultera i att dessa vårdare undviker personer med språksvårigheter eller avstår från att inleda samtal, vilket i sin tur leder till bristande vårdrelation. Studiens syfte var att belysa faktorer som främjar en god vårdrelation och kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi efter stroke. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar, vilka analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att en känsla av inre trygghet hos båda parter är en förutsättning för en god vårdrelation, vilket i sin tur möjliggör och underlättar kommunikationen. Viktiga faktorer för främjande av kommunikation, innefattade vårdpersonalens kunskap och förmåga att kommunicera, en lugn och stressfri miljö, samt förmedlande av motivation och bekräftelse från båda parter. Vårdpersonal är i behov av kunskap och utbildning för att kunna kommunicera framgångsrikt med vårdtagare med afasi. Denna kunskap möjliggör känslan av trygghet hos båda parter, vilket främjar vårdrelationen liksom kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdtagare med afasi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)