Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en induktiv ansats få en förståelse för hur ledarskap påverkas av organisationsfaktorer och könsstereotyper.   Frågeställning: -Hur påverkas individers ledarskapsutformning av organisationsfaktorer och könsstereotyper? -Hur påverkas individers ledarskapsutövning av organisationsfaktorer och könsstereotyper?   Metod: Kvalitativ datainsamling uppbyggd utav semistrukturerade grupp-/ och individuella intervjuer.   Nyckelord: Könsstereotyp, ledarskap, historiskt perspektiv, situationsanpassat ledarskap, makt, rättvisa, jämställdhet, manligt, kvinnligt, socialhandlingsteori, rationalisering   Slutsats: Genom den empiriska och teoretiska analys som genomförts kan slutsaten dras att ledare anpassar sitt ledarskap främst utifrån det kontext de agerar inom. Denna kontext innefattar organisationsfaktorer och därmed medarbetare, organisationen och omvärlden. Vidare innefattar detta kontext även könsstereotyper, vilket skapar förväntningar som ledaren anpassar sig efter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)