Beskattning av utländska experter med nettolöneavtal : En analys om tillämpningen av 11 kap. 22 § 3 st. IL, Tax rollover samt förskottsmetoden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

Författare: Nelly Rasmussen; Emmy Henriksson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I HFD 2014 ref 76 ändrar Högsta Förvaltningsdomstolen tidigare instansers domslut och fastställer hur beräkningen av bruttolönen ska göras för utländska arbetstagare med nettolöneavtal, vilka tillämpar 11 kap. 22 § 3 st. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vid ett nettolöneavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren vanligtvis överens om att arbetsgivaren ska stå för arbetstagarens skatt. Eftersom IL utgår från en bruttolönebeskattning krävs att en gross-up görs från nettolönen till en bruttolön, vilket samtliga instanser är eniga om. Enligt HFD ska skattelättnaden på 25 procent som arbetstagaren erhåller enligt 11 kap. 22-23 §§ IL räknas bort, innan bedömning görs om lönen överstiger gränsbeloppet lagen anger. Följden i och med HFD:s dom blir att bruttolönen före hänsyn tagen till skattelättnad måste uppgå till ca 120 000 kr, vilket utgör ett nytt gränsbelopp för arbetstagare med nettolöneavtal. Denna beräkning behöver inte göras när arbetstagaren har ett bruttolöneavtal, utan i dessa fall kan bruttolönen direkt jämföras med gränsbeloppet på 89 000 kr.

Varför domstolen gör denna bedömning är oklart, resonemanget till varför den kommer till det domslut den gör är inte utvecklat. Enligt oss kan resonemang föras om domstolen tyckte att nettolöneavtalen utnyttjar lagstiftningen på ett felaktigt sätt, då det är arbetsgivaren som vid nettolöneavtal påverkas när skattelättnad medges, och att en hårdare bedömning ska göras vid dessa typer av avtal. Varför skulle arbetstagare med bruttolöneavtal annars få fortsätta tillämpa basbeloppsregeln utan hänsyn tagen till skattelättnad?

Det finns fortfarande flera fördelaktiga metoder utländska arbetstagare med nettolöneavtal kan tillämpa när deras lön inte når upp till gränsbeloppet. Tax rollover är en metod som behandlas i uppsatsen, vilken gör det möjligt att skjuta på beskattningen ett år och arbetstagare kan därigenom göra en nuvärdesvinst och dessutom komma ner i en lägre skiktgräns i vissa fall. En annan fördelaktig metod som kommer beröras är Förskottsmetoden, vilken innebär att Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, kombineras med expertskattelättnaden i IL och resultatet blir en faktisk beskattning på 15 procent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)