The price of knowledge : Förhållandet mellan konsumentkunskap och etisk konsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Vår studie tar avstamp i det som tidigare forskning beskrivit som ett gap mellan konsumenters attityd och beteende till etisk konsumtion. Utifrån en efterfråga om ytterligare kartläggning och en upplevd avsaknad av studier som undersöker betydelsen av kunskap för betalningsvilja och konsumtion till fairtrade-produkter har vi därför formulerat följande syfte: "Syftet med studien är att få djupare förståelse för förhållandet mellan konsumenters kunskap om etisk märkning och deras konsumtion samt betalningsvilja för etiskt märkta-produkter." Metod: En enkätundersökning utfördes på Ica Maxi i Gävle där 143 slumpvis valda respondenter deltog. Respondenterna fick besvara frågor angående deras subjektiva ochobjektiva kunskap i avseende till fairtrade och därefter värdesätta priset för märkningen på tre utvalda produkter; banan, kaffe och honung. Utifrån detta kunde ett förhållande utläsas mellan kunskap och betalningsvilja. Resultat och slutsats: Resultatet av vår undersökning visar ett positiv samband mellan konsumentkunskap och betalningsvilja samt konsumtion. Objektiv kunskap hade en större positiv påverkan på respondenternas betalningsvilja för fairtrade-produkter medan subjektiv kunskap hade större påverkan på uppskattad konsumtion och inställning. Fortsättningsvis kunde vi utläsa en generellt förhöjd betalningsvilja för fairtrade på samtliga utvalda produkter. Förslag till vidare forskning: Vi har i denna studie inte mätt respondenternas faktiska betalningsvilja eller faktiska konsumtion. Vidare forskning skulle således kunna undersöka betydelsen av kunskap om etisk märkning för betalningsviljan i verkliga marknadssituationer. Uppsatsens bidrag: Denna studie pekar på vikten av konsumentkunskap för etisk konsumtion. Bidraget är förståelsen för rollen objektiv och subjektiv kunskap spelar för att få konsumenter att inkludera etiskt märkta produkter i deras konsumentval samt  vara villiga att betala det pris premium som vanligtvis föreligger på fairtrade-märkta produkter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)