Teori U som metod för mer lärande organisationer : En fallstudie av MEKA projektet i Strömsund kommun

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Författare: Carina Johansson; Liv Fabricius; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att skapa förståelse kring hur processer kring teori U kan användas för att skapa förutsättningar för en lärande organisation, som präglas av högre effektivitet och kvalitet i dess processer. Undersökningen gjordes i form av en fallstudie på MEKA projektet i Strömsund kommun där projektets nätverksteam intervjuades. MEKA (Mångfald, Egenmakt, Kunskap, Arbete) syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra introduktionsprocessen för nyanlända. Detta gjordes för att se på vilket sätt de workshopar som genomförts med nätverksteamet, inspirerade av teori U, hade bidragit till att skapa lärande organisationer. Resultaten visade att workshoparna framgångsrikt använt sig av teori U, vilket skapat mer organisatoriskt lärande hos nätverksteamet. Kundfokus, systemtänkande och viljan att hitta nya lösningar till problem var de mest framträdande resultaten från workshoparna. Detta innebär att organisationer med fördel kan använda sig av teori U workshopar, för att uppnå mer lärande organisationer som är bättre rustade för framtida utmaningar.  Studiens generaliserbarhet begränsas av att det är en fallstudie genomförd på endast ett fall. Nyckelord: offensiv kvalitetsutveckling, lärande organisationer, teori U, kundfokus, systemtänkande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)