Att äta intuitivt En interventionsstudie om hur medvetenhet kring ätandet kan förändra måltidsupplevelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Psykologiska förklaringsmodeller påvisar att det är vanligt förekommande att äta av andra orsaker än fysisk hunger hos individer. Ofta handlar det om känslomässiga orsaker, som att dämpa negativa och stressanderelaterade känslor. Problemet med detta är att det kan skapa skuld och ångest hos individen. Vid sida av detta ökar kroppsmissnöje och problematiska förhållanden till mat och ätande. Intuitivt ätande har uppkommit som en metod för att motarbeta dessa effekter. Det handlar om att äta genom att känna in kroppens hunger och mättnadssignaler i stället för att påverkas av faktorer utanför sig själv. Studien syftar till att undersöka hur intuitivt ätande förändrar upplevelsen av en måltid samt att ge deltagarna möjligheten att reflektera över hur, när och varför de äter. I interventionen fick sju deltagare äta intuitivt vid tre olika tillfällen under en dag. Resultatet visar att intuitivt ätande bidrog till att deltagarna åt långsammare, kände ett lugn vid måltiden samt att det gav en förhöjd smakupplevelse. Att äta intuitivt upplevdes som mer utmanande vid olika tillfällen under dagen och flera av deltagarna uppgav att det var svårt att känna interna signaler så som mättnad. De uttryckte även att de kände sig mer tillfredsställda när de var helt mentalt närvarande under måltiden. Detta tyder på att intuitivt ätande kan motverka ätande som svar på yttre faktorer och negativa känslor. Vidare forskning är högst relevant eftersom behovet av andra tillvägagångssätt för en hälsosam relation till mat och ätande är stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)