Påverkande faktorer vid köp av kosmetik på internet : En kvalitativ studie om köpbeteenden på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Företaget Dansk Internet Betalningssystem (DIBS) sammanställer varje år hur mycket svenskar e-handlar. Rapporten från år 2018 till 2019 visar en ökning på 16% medan köp i fysiska butiker visade en ökning på 7%. I en annan rapport från Handelns Utredningsinstitut Research visar siffrorna på att e-handeln kontinuerligt ökar varje år. I samband med att e-handeln ökar, ökar även den stora efterfrågan av kosmetiska produkter. Konsumenternas medvetenhet om deras utseende har ökat allt mer den senaste tiden. I takt med detta växer även efterfrågan av kosmetik allt större. Att köpa kosmetik på internet har blivit mer och mer normaliserat eftersom e-handeln numera har blivit en central del av livet. Stora delar av detta beror på den tekniska utvecklingen och kunskap inom handel.  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse i hur kvinnor handlar kosmetik på internet samt få en ökad förståelse kring de faktorer som har en påverkan på upprepade köp. Uppsatsen omfattar en kvalitativ forskningsstrategi. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer i form av fokusgrupper. Totalt deltog 16 respondenter i undersökningen. Det utfördes fyra fokusgrupper var av fyra personer i varje fokusgrupp. Studien begränsades till kvinnor i åldrarna 20–25. Studien har identifierat olika faktorer som har en påverkan på kvinnors köp av kosmetik på internet. Resultaten visade på att de främsta faktorerna som hade en påverkan var bekvämligheten, det stora utbudet samt billiga priser. Det identifierades även andra påverkande faktorer som exempelvis plattformen YouTube, där respondenterna inspirerades av olika tutorials. Resultaten även att rekommendationer från vänner och familj samt recensioner från Google hade en påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)