De osynliga barnen : En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med en förälder med psykisk sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Det är få verksamheter inom vården som har de rutiner och den kunskap som krävs för att bemöta barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Sjuksköterskornas brist på kunskap och beredskap att stödja dessa barn leder till att barnen blir osynliga och inte får den information och det stöd som de behöver. Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att leva med förälder med psykisk sjukdom. Metod: Litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier. Stöd och information var en av de viktigaste beståndsdelarna som barnen uttryckte. Att leva med en förälder med psykisk sjukdom påverkar barnen, de lever i oförutsägbarhet, upplever oro, rädsla, skuld och ökat ansvar för föräldern. Brist på information om förälderns sjukdom till barnen samt stöd från vården ledde till att barnens situation försvårades. Samtliga barn uttryckte en önskan om stöd från vården. Slutsats: Denna studie har visat att stöd är viktigt för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Sjuksköterskor behöver mer kunskap och beredskap för att kunna synliggöra dessa barn och hjälpa dem till lämpliga stödinsatser. Klinisk betydelse: Genom att belysa barns upplevelser kan stöd, beredskap och utbildning för vårdpersonal utvecklas så att dessa barn får det stöd de behöver. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)