Upplevleser av undersökande arbetssätt. En fenomenografiskt inspirerad studie kring lärare i förskoleklass till årskurs 3

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sara Wångblad; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med den här studien har varit att få kunskap om hur lärare i förskoleklass till årskurs 3 uppfattar ett undersökande arbetssätt i NO-undervisningen. För att uppnå syftet intervjuade jag sex stycken behöriga lärare som arbetar med barn i de yngre åldrarna. För att besvara syftet utgick jag utifrån olika frågeställningar som berör området.Då studien undersöker lärarnas uppfattning om undersökande arbetssätt har jag använt mig av kvalitativa, halvstrukturerade och enskilda intervjuer som metod vilka har analyserats med inspiration av fenomenografisk ansats. Analysen gav två olika dimensioner med sex olika kategorier som beskriver deras uppfattning.Resultatet visade att lärarna anser att undersökande arbetssätt är en användbar metod inom undervisningen i förskoleklass till årskurs 3. Samtliga intervjuade lärare använder arbetssättet på olika sätt. Uppfattningen är att om rätt förutsättningar för arbetssättet ges blir eleverna delaktiga på ett annat sätt när de arbetar. En utmaning som nämns är förmågan att kunna anpassa undervisningen till stora elevgrupper och att de som lärare måste vara väl förberedda inför lektioner med arbetssättet i form av planering, material och struktur.Nyckelord: undersökande arbetssätt, NO-undervisning, fenomenografi, yngre åldrar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)