“Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. Huvudresultat: Resultatet av vår studie visar att social gemenskap och rädslan för socialt utanförskap har stor betydelse kopplat till upplevd motivation att ta vaccin mot covid-19. Vidare ser vi mönster som framställer hur motivationen också utgörs av aspekterna att skydda samhället samt att skydda sig själv. Kopplat till upplevt ansvar visar resultatet på ett förskjutet ansvar till myndigheterna och större organisationer för att skapa förståelse och medvetenhet kring covid-19 och vaccination. Således ser vi mönster på hur det bland respondenterna finns en rädsla för att sprida falsk information på grund av okunskap. Kopplat till kampanjen finner vi resultat som pekar på en distinktion mellan att uppfatta kampanjen som enkel och därmed slagkraftig eller enkel och därmed informationsfattig. Det finns även en åtskillnad vad gäller huruvida kändisar är en källa för identifikation, dock visar resultatet att respondenterna är eniga och positiva kring deras förmåga att skapa räckvidd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)