Interfaces: Defining, managing and sharing : - The use of Scania´s oppotunitieas of making use of interfaces in product development

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Ola Brantefors; Fredrik Gadman; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Gränssnitt är en grundpelare i definitionen av modularisering och modularisering är ett signum för Scania. Samtidigt är det viktigt att vid produktutveckling tidigt dela data mellan samtliga intressenter för att uppnå en så effektiv process som möjligt. Scania anser sig inte ha samma kontroll på den gränssnittsrelaterade informationen som för övrig produktinformation, varför det finns ett behov av att utreda detta vidare. Genom kartläggning av hur Scania idag arbetar med gränssnittshantering är syftet med detta arbete att ta fram riktlinjer för hur arbetet kring gränssnitt skulle kunna förbättras med befintligt/kommande IT-stöd, arbetssätt och organisation inom Research and Development på Scania. Arbetet avser att undersöka hur gränssnitt definieras, hanteras och delas idag samt hur detta bör utvecklas.

Resultaten från intervjustudierna tyder på att det råder stor förvirring kring begreppet gränssnitt och att innebörden av begreppet inte är entydigt. Gränssnitten finns i dagsläget, men är inte definierade och det saknas ett enhetligt, strukturerat och utbrett arbete kring gränssnitten. Det finns en efterfrågan och ett behov av att definiera, hantera och dela gränssnitten och en potential i att göra så för att effektivisera produktutvecklingsarbetet. Något som är viktigt är att möjliggöra visuell presentation av gränssnitten, vari GEO är en bra grund och en viktig pusselbit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)