Studie & yrkesvägledning i utsatta områden : Utmaningar, möjligheter & vikten av motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Det finns många orter i Sverige idag med social utsatthet. Där barn och ungdomar växer upp med begränsade möjligheter på grund av ekonomiska, kulturella, familjära och kriminella orsaker. Forskning visar att ungdomar som växer upp i dessa områden i mindre utsträckning går vidare och slutför en gymnasieutbildning. Studie och yrkesvägledning ska inte begränsas oavsett kulturell eller socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2013). Syftet med denna studie är att undersöka hur studie och yrkesvägledare uppfattar sitt arbete i utsatta områden i Sverige, med fokus på vilka utmaningar, svårigheter, möjligheter och vilka motivations höjande insatser de upplever och använder sig av i sitt arbete. Studien har en kvalitativ ansats där digitala intervjuer med fyra studie och yrkesvägledare utförts. Där två är utbildade studie och yrkesvägledare och två som hade annan akademisk utbildning i grunden men som arbetar som studie och yrkesvägledare inom grundskolan. Resultatet av intervjuerna visar att elevernas sociokulturella bakgrund, språket och elevernas motivation kan vara stora utmaningar för studie och yrkesvägledarnas arbete. En av de stora utmaningarna är kunskapen i det svenska utbildningssystemet. Med faktorer som språksvårigheter, ekonomisk utsatthet och kulturella krockar, finns ändå möjligheter att lyckas med rätt stöttning av omgivningen och kompetenta studie och yrkesvägledare. Mer forskning inom området behövs för att tydligare förstå hur studie och yrkesvägledare kan bidra till att elever i utsatta områden fullföljer sin skolgång med motivation till fortsatta studier och yrkesdrömmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)